تبلیغات
جاده ها
جاده ها
زنده باد سایکل توریست
سفرنامه مشهد (10)
نوشته شده در تاریخ جمعه 15 دی 1391 توسط ارژنگ | نظرات ()
طبقه بندی: سایکل توریست،  سفر به مشهد با دوچرخه، 

مشهد به تهران 935 کیلومتر


مسیریابی: مشهد، چناران، قوچان، فاروج، شیروان، بجنورد، آشخانه، چمن بید، تنگراه، کالیگش، مینودشت، آزادشهر، دلند، خانبین، علی آباد، فاضل آباد، گرگان، کردکوی، بندر گز، گلوگاه، بهشهر، رستم کلا، نکا، سورک، ساری، اول کمر بندی ساری، اول جاده قائم شهر، قائم شهر، بابل، آمل، گزنک، پلور، آبعلی، رودهن، تهران...

مشهد به چناران:

از میدان قائم مشهد مقدس تاچناران ۵۰ کیلومتر است و فاصله چناران تا تهران ۸۸۵کیلومتر است.

چناران به قوچان:

از چناران تا قوچان ۷۵ کیلومتر است که در نتیجه فاصله قوچان تا مشهد مقدس 125 کیلومتر است و فاصله قوچان تا تهران ۸۱۰کیلومتر است.

قوچان به فاروج:

از قوچان تا فاروج ۳۲ کیلومتر است که در نتیجه فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ کیلومتر است و فاصله فاروج تا تهران ۷۷۸کیلومتراست.

فاروج به شیروان:

از فاروج تا میدان اول شیروان (میدان معلم) ۳۱ کیلومتر است که در نتیجه فاصله شیروان تا مشهد مقدس ۱۸۸ کیلومتر است و فاصله فاروج تا تهران ۷۴۷کیلومتر است.

شیروان به بجنورد:

ازشیروان تا میدان خرمشهر بجنورد ۶۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱ کیلومتر است وفاصله بجنورد تا تهران ۶۸۴کیلومتر است.

بجنورد به آشخانه :

ازمیدان خرمشهر بجنورد تا آشخانه ۴۵ کیلومتر است که در نتیجه فاصله آشخانه تا مشهد مقدس۲۹۶ کیلومتر است و فاصله آشخانه تا تهران ۶۳۹کیلومتر است.

آشخانه به چمن بید:

از آشخانه تا چمن بید ۳۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله چمن بید تا مشهد مقدس۳۳۵ کیلومتر است و فاصله چمن بید تا تهران ۶۰۰کیلومتر است.

چمن بید به تنگراه:

از چمن بید تا تنگراه ۸۰ کیلومتر است که در نتیجه فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵ کیلومتر است و فاصله تنگراه تا تهران ۵۲۰کیلومتر است.

تنگراه به کالیگش :

از تنگراه تا کالیگش ۳۵ کیلومتر است که در نتیجه فاصله کالیگش تا مشهد مقدس ۴۵۰ کیلومتر است و فاصله کالیگش تا تهران ۴۸۵کیلومتر است.

کالیگش به مینودشت:

ازکالیگش تا مینودشت ۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله مینودشت از مشهد مقدس ۴۵۹ کیلومتر است و فاصله مینودشت تا تهران ۴۷۶کیلومتر است.

مینودشت به آزاد شهر:

از مینودشت تا آزاد شهر۲۵ کیلومتر است که در نتیجه فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴ کیلومتر است و فاصله آزاد شهر تا تهران ۴۵۱کیلومتر است.

آزاد شهر به دلند:

از آزاد شهر به دلند ۱۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷ کیلومتر است و فاصله دلند تا تهران ۴۳۸کیلومتر است.

دلند به خانبین:

از دلند تا خانبین ۶ کیلومتر است که در نتیجه فاصله خانبین تا مشهد مقدس۵۰۳ کیلومتر است وفاصله خانبین تا تهران ۴۳۲کیلومتر است.

خانبین به علی آباد:

از خانبین تا علی آباد۱۶ کیلومتر است که در نتیجه فاصله علی آباد تا مشهد مقدس۵۱۹ کیلومتر است و فاصله علی آباد تا تهران ۴۱۶کیلومتر است.

علی آباد به فاضل آباد:

از علی آباد تا فاضل آباد ۱۱ کیلومتر است که در نتیجه فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس۵۳۰ کیلومتر است و فاصله فاضل آباد تا تهران ۴۰۵کیلومتر است.

فاضل آباد به گرگان :

از فاضل آباد تا مرکز شهرگرگان ۳۰ کیلومتر است که در نتیجه فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰ کیلومتر است و فاصله گرگان تا تهران ۳۷۵کیلومتر است.

گرگان به کرد کوی :

از گرگان تا کرد کوی ۳۰ کیلومتر است که در نتیجه فاصله کرد کوی تا مشهد مقدس۵۹۰ کیلومتر است و فاصله کرد کوی تا تهران ۳۴۵کیلومتر است.

کرد کوی به بندر گز:

از کرد کوی تا اول جاده بندر گز ۱۵ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بندر گز تا مشهد مقدس۶۰۵ کیلومتر است و فاصله بندر گز تا تهران ۳۳۰کیلومتر است.

بندر گز به گلوگاه:

 از بندرگز تا گلوگاه ۱۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله گلوگاه تامشهد مقدس۶۱۸ کیلومتر است و فاصله گلوگاه تا تهران ۳۱۷کیلومتر است.

گلوگاه به بهشهر:

از گلوگاه تا بهشهر ۲۵ کیلومتر است که درنتیجه فاصله بهشهر تا مشهد مقدس۶۴۳ کیلومتر است و فاصله بهشهر تا تهران ۲۹۲کیلومتر است.

بهشهر به رستم کلا:

از بهشهر به رستمکلاه ۱۰ کیلومتر است که در نتیجه فاصله رستمکلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳ کیلومتر است و فاصله بهشهر تا تهران ۲۸۲کیلومتر است.

رستم کلا به نکا:

از رستمکلاه به نکا ۱۲ کیلومتر است که در نتیجه فاصله نکا تا مشهد مقدس ۶۶۵ کیلومتر است و فاصله نکا تا تهران ۲۷۰کیلومتر است.

نکا به سورک:

از نکا تا سورک۱۱ کیلومتر است که در نتیجه فاصله سورک تا مشهد مقدس ۶۷۶ کیلومتر است و فاصله سورک تا تهران ۲۵۹کیلومتر است.

سورک به ساری:

از سورک تا میدان هلال احمر ساری ۱۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله ساری تا مشهد مقدس ۶۸۹ کیلومتر است و فاصله ساری تا تهران ۲۴۶کیلومتر است.

 اول کمر بندی ساری به اول جاده قائم شهر:

از اول کمر بندی ساری( میدان هلاال احمر) تااول جاده قائم شهر( میدان امام)۸ کیلومتر است که در نتیجه فاصله اول جاده قائم شهر( میدان امام) تا مشهد مقدس ۶۹۷ کیلومتر است و فاصله این قسمت تا تهران ۲۳۸کیلومتر است.

ساری به قائم شهر :

ازساری تا میدان ساعت قائم شهر ۱۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله قائم شهر تا مشهد مقدس۷۱۶ کیلومتر است و فاصله قائم شهر تا تهران ۲۱۹کیلومتر است.

قائم شهر به بابل:

از میدان ساعت قائم شهرتا بابل ۱۸ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بابل تا مشهد مقدس۷۳۴ کیلومتر است و فاصله بابل تا تهران ۲۰۱کیلومتر است.

بابل به آمل:

از بابل تا آمل ۳۰ کیلومتر است که در نتیجه فاصله آمل تا مشهد مقدس ۷۶۴ کیلومتر است و فاصله آمل تا تهران ۱۷۱کیلومتر است.

آمل به گزنک:

از آمل تا گزنک۷۸ کیلومتر است که در نتیجه فاصله گزنک تا مشهد مقدس۸۴۲ کیلومتر است و فاصله گزنک تا تهران ۹۳کیلومتر است.

گزنک به پلور:

از گزنک تا پلور ۲۱ کیلومتر است که در نتیجه فاصله پلور تا مشهد مقدس ۸۶۳ کیلومتر است و فاصله پلور تا تهران ۷۲کیلومتر است.

پلور به آبعلی:

از پلور تا آبعلی۲۵ کیلومتر است که در نتیجه فاصله آبعلی تا مشهد مقدس ۸۸۸ کیلومتر است و فاصله آبعلی تا تهران ۴۷کیلومتر است.

آبعلی به رودهن :

از آبعلی تا رودهن ۷ کیلومتر است که در نتیجه فاصله رودهن تا مشهد مقدس ۸۹۵ کیلومتر است و فاصله رودهن تا تهران ۴۰کیلومتر است.

رودهن به تهران:

از رودهن تا تهران( انتهای بزرگراه افسریه) ۴۰ کیلومتر است که در نتیجه فاصله تهران تا مشهد مقدس ۹۳۵ کیلومتر است.
درباره وبلاگ


پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
جستجو
آخرین مطالب
محمد حسین
مداد سفید...
10 دوچرخه با طراحی عجیب و غریب
تشکر.....
امیرعلی مانکن!!!
مسیر زیبای دوچرخه سواری
آنیسا...
دل تنگی
تابستان...
محیا جووووووووووون
پیشرفته ترین دوچرخه جاده ای جهان ساخت آستون مارتین
طبیعت...
روز معلم....
چگونه اندازه دوچرخه‌ مناسب خود را بفهمیم؟
یک دوچرخه سوار چه طور غذا بخورد؟
زندگی... جاده ها...
22 بهمن.. میدان آزادی
عباس آباد....
گاهی...
سفرنامه مشهد (10)
آرشیو
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
موضوعات
ادبی
الایام
تصاویر
کوهنوردی
سایکل توریست
دانلود فایل های مفید
سفر به مشهد با دوچرخه
نویسندگان
ارژنگ
پیوند ها
★βIKE★
عسل ناز و خاله
از عمق وجود
دانلودِستان
ܓܨܓܨآس تو ان ܓܨܓ
دوچرخه سوار
سفر دور دنیا
برادران سایکلتوریسم
دوچرخه
سفر با دوچرخه
پرسه بر زمین
سایکل توریست ایران
گروه دوچرخه سواری سیمرغ
دنیای دوچرخه سواری من
عشق یعنی دوچرخه
پیوندهای روزانه
طراحی و انیمیشن
تور ترکیه
ابر برچسب ها
صعود به کلک چال پارک جمشیدیه کوهنوردی سفربادوچرخه گرگان عباس آباد cycletourist جاده ها كردكوی 2چرخه و جاده ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

قالب وبلاگ